Detaljplanering

En detaljplan ger dig som fastighetsägare byggrätt och ofta är en nödvändighet för att kunna utveckla din fastighet. Planen reglerar användningen av mark- och vattenområden och är gällande vid bygglovprövning.

Detaljplanering kräver mycket stor kunskap om lagstiftning och känsla för detaljer. En detaljplan kan omfatta alltifrån en mindre fastighet på landsbygden till en helt ny stadsdel. Alla planer har sina unika förutsättningar och varierar i komplexitet. Vi har stor erfarenhet av att planlägga för såväl bostäder och centrumområden som många olika typer av verksamheter. Genom detaljplanering utreds och skapas förutsättningar för en trivsam och välfungerande miljö i framtiden. Vi väger samman de ekonomiska, sociala och miljömässiga delarna till en attraktiv helhet.

Vi arbetar med alla delar av planprocessen. Hela vägen från den initiala idéskissen fram till färdig plankarta, planbeskrivning och en lagakraftvunnen plan som ger byggrätt.

Ansökan om planbesked

Att ansöka om planbesked hos kommunen är i många fall det första steget till att ta fram en detaljplan. Vi hjälper dig att skissa på utvecklingsmöjligheterna för fastigheten och ta fram en formell planansökan.

Byggherredriven planprocess

Många kommuner erbjuder idag möjligheten för exploatörer att driva planprocessen framåt och ansvara för att ta fram de flesta utredningar och planhandlingar som behövs. Det kan vara en mer eller mindre formaliserad process i samarbete med kommunen. Vi har lång erfarenhet av exploatörsdrivna planprocesser och kan projektleda, ge stöd och råd och naturligtvis ta fram samtliga planhandlingar. Genom vårt breda kontaktnät med underkonsulter som kan ta fram alla nödvändiga utredningar skapar vi en helhetslösning för dig som kund.

Kontakta oss

Flera av våra medarbetare har mångårig erfarenhet av detaljplanering och vi kan tillsammans hjälpa dig genom hela detaljplaneprocessen. Tveka inte att kontakta vd Linda Hansson för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig!

Varmt välkommen att kontakta oss