Kompetens

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hos oss finns en bredd av kunskap inom samhällsplanering och miljöfrågor. Vi jobbar huvudsakligen med uppdrag inom följande områden:

Om ni vill ha uppdrag utförda av oss kontakta VD Linda Hansson så hjälper hon er direkt eller slussar er vidare till rätt person.

Detaljplanering

Detaljplanering kräver stor kunskap om lagstiftning och känsla för detaljer. Vi arbetar med alla delar av planprocessen; idéskisser, visualiseringar och hela vägen fram till färdiga planhandlingar. I arbetet med detaljplaner ges förutsättningar för en framtida trivsam och välfungerande miljö. Vi tar fram samtliga handlingar som kan behövas för kunden inom detaljplaneskedet. Detta innebär att vi exempelvis kan hjälpa till med följande uppdrag:

 • Planansökan
 • Idéskisser
 • Planprogram
 • Detaljplaner
 • Byggherredrivna detaljplaner
 • Planstöd

Strategisk planering

Strategisk planering är avgörande för att kunna ta goda beslut inför framtiden.
En gedigen analys är alltid grunden när vi arbetar i våra strategiska projekt – oavsett om det handlar om en hel kommun eller stadsutveckling. GIS-analyser är ett viktigt verktyg för att förstå och presentera planeringen.
Vi tar fram översiktsplaner i nära samarbete med kommunerna, såväl kommuntäckande översiktsplaner som fördjupningar av översiktsplaner eller tematiska tillägg om till exempel vindbruk, jordbruk och turism. Vi genomför uppdrag som omfattar processen alla delar eller utvalda delar efter varje kunds önskemål.

 • Översiktsplan
 • Fördjupad översiktsplan
 • Tematiska tillägg
 • Stadsutvecklingsuppdrag
 • Digital översiktsplan

Miljö och naturvård

För att nå ett hållbart samhälle är miljöaspekterna en självklar del i den fysiska planeringen. Vi ser att värden kopplade till natur, kultur och sociala samband är en stor tillgång i alla typer av projekt. Genom vår delaktighet kan dessa frågor arbetas in tidigt i processen och bidra till en helhetslösning där både ekosystem främjas och människors vardagsmiljöer förbättras.

Vi stöttar genom hela miljöbedömningsprocessen och tar fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) både för detaljplaner, översiktsplaner och för infrastrukturprojekt. Vi gör även underlag för miljöprövningar vid till exempel vattenverksamhet, artskydd och Natura 2000-tillstånd. Exempel på projekt vi utför är:

 • MKB för detaljplan
 • MKB för översiktsplan
 • MKB för infrastrukturprojekt
 • Tillstånds- och dispensansökningar
 • Ekosystemtjänster
 • Skötselplaner
 • Artskyddssamråd
 • Biotopskydd och naturreservat

Landskap och gestaltning

Vi utgår från landskapet, dess struktur och den ursprungliga bebyggda miljön i vårt arbete. Platsens förutsättningar ligger till grund från små till stora planeringsuppgifter. Det innebär att samma grunder ligger i botten när vi ska planera för enskilda byggnader inom en liten detaljplan, nya stadsdelar inom den strategiska planeringen eller om vi är med i arbetet med att bedöma konsekvenserna av nya vägdragningar. Landskapsanalyser och karaktäriseringar ger förutsättningar för god planering och inleder ofta arbetet i våra uppdrag. Utifrån platsens förutsättningar och beställarens önskemål kan vi planera och projektera din närmiljö.

 • Landskapsanalyser
 • Stadskaraktärsanalyser
 • Karaktäriseringar
 • Grönstrukturplaner
 • Placering av byggnader och områden i landskap
 • Skisser för bostads- och verksamhetsområden
 • Gestaltning av parker, platser och stråk

Dialog och samverkan

För att skapa delaktighet använder vi oss av olika dialogmetoder. Vi besöker skolor och får barnens perspektiv och driver medborgardialoger för att fånga upp mjuka värden allt utifrån varje uppdrags behov.

 • Medborgardialoger
 • Barnkonsekvensanalyser, BKA
 • Sociala konsekvensanalyser, SKA

Rådgivning och projektledning

Inom plan- och bygglagen, PBL och miljöbalken, MB, erbjuder vi rådgivning och projektledning, både för kommunala och privata uppdragsgivare. Vår långa erfarenhet är en stor resurs när vi driver planprojekt och vi stöttar med råd genom hela planprocessen med alla komplexa frågeställningar. Vi vet hur planhandlingar tas fram, hur utredningar beställs och hur olika kompetenser i planarbetet kan samordnas.

 • Projektledning
 • Handläggarstöd
 • Rådgivning

Kartor och visualiseringar

Vi tar fram kartor i alla uppdrag för att analysera, kommunicera och presentera planeringsuppgifter. Vi anpassar oss till våra kunders behov och använder teknikledande kartprogram när det gäller GIS och CAD. Vi kan även bistå med layouter till rapporter, broschyrer, utställningar och annat som efterfrågas i en planeringsprocess.

 • Kartstöd
 • Fotomontage
 • Volymstudier
 • Presentationer
 • GIS-kartor

Varmt välkomna att kontakta oss.

Varmt välkommen att kontakta oss