Jordbruksmarksutredning för Lerums kommun

Jordbruksmarksutredning för Lerums kommun

Visste du att vi även gör utredningar om jordbruksmark? Vår rapport om jordbruksmarken i Lerums kommun ska vara ett kunskapsunderlag, som kompletterar det handläggarstöd som kommunen kommer att ta fram för beslut som rör jordbruksmarken. Som en del av utredningen har...

Myren Strömstad, etapp 2

Myren Strömstad, etapp 2

Området Myren är under omvandling från verksamhetsområde till att bli en integrerad del av centrala Strömstad med nytt bostadsområde, park och ett hotell med badanläggning. Rådhuset Arkitekter har varit underkonsult till Wikon och jobbat på uppdrag av Strömstad kommun...

Grönplan Göteborg

Grönplan Göteborg

I ett nära och intensivt samarbete med en arbetsgrupp på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad har Rådhuset Arkitekter tagit fram en ny, uppdaterad grönplan för Göteborg. Utifrån förvaltningens idéer och erfarenheter, aktuell forskning och ny översiktsplan har...

DP Asken 1

DP Asken 1

På uppdrag av Tanumstrands Fastighets AB och i samarbete med Tanums kommun tar vi fram planhandlingar för en detaljplan för Asken 1 i Grebbestad. Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder, i första hand i form av flerbostadshus med cirka 30 lägenheter. Särskild...

Söderåsen i Lerum

Söderåsen i Lerum

I södra Lerum tätort har vi tagit fram planhandlingar för en detaljplan för Åsenvägen, som nu är genomförd i form av BRF Söderåsen. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra bostäder och kontor i nära anslutning till Lerums centrum. Förslaget möjliggör cirka 50...

Myren Strömstad, etapp 1

Myren Strömstad, etapp 1

Myrens industriområde i Strömstad ska omvandlas till en stadsdel med bland annat handel, hotell, kontor och bostäder. Tillsammans med Wikon har Rådhuset Arkitekter arbetat med projektering av utemiljöer i området. Vårt arbete har omfattat bland annat...

FÖP Nossebro

FÖP Nossebro

Rådhuset Arkitekter har sedan hösten 2021 arbetat med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro. Arbetet har skett i nära samarbete med Essunga kommun där både tjänstepersoner och en politisk styrgrupp varit engagerade i arbetet. Rådhusets roll har varit att...

MKB för Långevik

MKB för Långevik

Vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern planeras för ett nytt stort bostadsområde med ca 600 bostäder, en förskola och ett handelsområde. Rådhuset Arkitekter håller i detaljplanearbetet, men tar också fram den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som krävs för...

DP Långevik 1:12

DP Långevik 1:12

Rådhuset Arkitekter har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Långevik 1:12 m. fl. norr om Väjerns tätort i Sotenäs kommun. Detaljplanen kan möjliggöra ca 600 bostäder i både småhus och flerbostadshus, ett område för handel, ett mindre verksamhetsområde...

E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad

Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet E20 Götene - Mariestad. E20 ska i denna etapp omvandlas till en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör ett brett spektrum av...

Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Rådhuset Arkitekter har genomfört en medborgardialog kring projektet E20 Vårgårda - Ribbingsberg. Syftet med dialogen var att skapa en förståelse för hur landskapet används samt att undersöka vilken relation de som bor och verkar i området har till olika platser....

BKA E20 Förbi Mariestad

BKA E20 Förbi Mariestad

Trafikverket planerar för en ny vägdragning för E20 förbi Mariestad som en del av arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på hela E20 mellan Göteborg och Örebro. För att närmare belysa konsekvenser och påverkan på barn och unga i och i närheten...

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Huvudstrategin för Sotenäs kommuns nya översiktsplan är ”Unikt landskap – unika orter” med innebörden att kommunen genom översiktsplanen vill ta tillvara Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs kommunens utveckling på kort...

Tema trafik för ÖP Göteborg

Tema trafik för ÖP Göteborg

Utgångspunkten för den nya översiktsplanen är att Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska uppnås genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Arbetsgruppen Tema trafik har verkat inom projektorga­nisationen för framtagande av...

Översiktsplan för Lerums kommun

Översiktsplan för Lerums kommun

Lerums kommun vill med förslaget till ny översiktsplan verka för en stark och balanserad befolkningstillväxt med blandad bostadsbebyggelse, centrumutveckling för stärkt handel och rekreativa utemiljöer. Översiktsplanen tar sikte på år 2050. Rådhuset Arkitekter har...

DP Björröd 1:5

DP Björröd 1:5

Rådhuset Arkitekter fick 2017 uppdraget att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra en större etablering av cirka 275 bostäder i samhället Björröd, strax utanför Landvetter. Planen ingick i ett pilotprojekt avseende byggherredrivna planer som genomfördes i Härryda...

Planansökan Rönnäng

Planansökan Rönnäng

Uppdraget innebar att ta fram en planansökan med förslag till utbyggnad och utveckling av tre fastigheter. Fastigheterna utgör ett större kajområde i samhället Rönnäng på Tjörn. I uppdraget ingick att ta fram förslag på områdets disposition samt en visualisering av...

Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda

Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda

Rådhuset Arkitekter har ansvarat för att upprätta en Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning tillhörande den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda. Viktiga frågor i hållbarhetsbedömningen har varit att studera hur föreslagen markanvändning bland...

MKB för Vårvik

MKB för Vårvik

Trollhättans stad planerar att växa med en ny stadsdel vid Göta älv. I den nya stadsdelen Vårvik ska ges plats för ca 1600-1800 bostäder, verksamheter och en ny bro över älven. Kommunen har arbetat fram fyra detaljplaner för den nya stadsdelen. En för...

Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Rådhuset Arkitekter har bistått park- och naturförvaltningen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda i Göteborg. I arbetet har bland annat ingått att ta fram analyser, argumentation, kartor och illustrationer, texter samt att företräda...

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken E6 och Rv 40 med varandra.  Projektet syftade bland annat till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan E6 och Rv 40 i östergående riktning. För att uppnå detta föreslogs en breddning av...

E20 Vårgårda-Ribbingsberg

E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet Vårgårda - Ribbingsberg. E20 ska på denna etapp bli en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör ett brett spektrum av miljöaspekter,...

Planprogram Långevik 1:12

Planprogram Långevik 1:12

Rådhuset Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla en ny stor utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern. Området finns med som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan och i ett första skede har ett planprogram tagits...

MKB för Stridsbergsbron

MKB för Stridsbergsbron

Trollhättans Stad har arbetat fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel på västra sidan av Göta älv, Vårvik. Samtidigt planeras en stads- och evenemangspark m m inom Hjulkvarnelund på den östra sidan av älven. Behovet av en ny bro över älven som förbinder...

FÖP Strömstad-Skee

FÖP Strömstad-Skee

Fördjupningen syftar till att identifiera var och hur ny bebyggelse kan tillkomma i Strömstad och Skee med närområden, samt att uppmärksamma höga natur-, kultur- och friluftsvärden inom området. I planen läggs särskilt fokus på livsmiljöer för de skyddade arterna...

Projekt Västerport

Projekt Västerport

Projekt Västerport är ett stadsutvecklingsprojekt som handlar om att utveckla Varbergs nya centrala stadsdel vid havet. Omvandlingen av Västerport görs möjlig genom att Industrihamnen flyttas samt att Västkustbanan förläggs i en dubbelspårig tunnel under staden. Vårt...

FÖP Högsbo-Frölunda

FÖP Högsbo-Frölunda

Området kring Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg bedöms ha stor stadsutvecklingspotential. Ett centralt läge i staden, närliggande stora rekreationsområden och ett högt förtätningstryck ger området förutsättningar att utvecklas med attraktiv blandad stadsbebyggelse....

Program för Lindholmen

Program för Lindholmen

Lindholmen ska utvecklas till en tät blandstad och till en förlängning av centrala staden som länkar samman Göteborg. I området har en utveckling och omvandling pågått sedan 1990-talet. Programmet upprättas i syfte att ta ett helhetsgrepp kring den fortsatta...

Bostäder vid Stätten gård

Bostäder vid Stätten gård

Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att arbeta fram en detaljplan som innebär en utveckling och komplettering av ett befintligt bostadsområde lokaliserat vid Fiskebäckskil på Skaftö i Lysekils kommun. Målet med detaljplanearbetet är att komplettera befintlig...

MKB för Blå ÖP

MKB för Blå ÖP

Blå ÖP omfattar ett stort planområde bestående av fyra Bohuslänska kustkommuners kustvatten och hav från strandlinjen till territorialgränsen. Planen har arbetats fram utifrån ekosystemansatsen vilket innebär att ett välmående och hållbart ekosystem har legat som...

DP Fyrklöversgatan

DP Fyrklöversgatan

Rådhuset Arkitekter har, genom framtagandet av detaljplanen för bostäder vid Fyrklöversgatan, medverkat i det uppmärksammade samverkansprojektet BoStad2021. BoStad2021 är ett samarbete mellan Göteborgs stad och ett antal byggaktörer för att öka tempot i...

Översiktsplan för Lidköping

Översiktsplan för Lidköping

Rådhuset Arkitekter har varit delaktiga i arbetet med att ta fram en kommuntäckande översiktsplan för Lidköpings kommun. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med kommunens utveckling på en långsiktig och strategisk nivå och för att nå visionen att...

Öckerö Nya Centrum

Öckerö Nya Centrum

Illustration: Kanozi ArkitekterIllustration: Kanozi Arkitekter På uppdrag av Tornstaden Projektutveckling har Rådhuset Arkitekter anlitats som planförfattare för att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av Öckerö nya centrum.Ambitionen med stadsbyggnadsprojektet är...

Traneredsvägen

Traneredsvägen

Illustration: Vilborg Arkitekter På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor har Rådhuset Arkitekter fått ansvaret för att arbeta med detaljplanen för en verksamhetsetablering vid Traneredsvägen i stadsdelen Rud i Göteborg. Detaljplanen ska möjliggöra att en ny större...

Kontor i Gårda

Kontor i Gårda

Illustration: White Arkitekter Illustration: White Arkitekter På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor har Rådhuset Arkitekter fått ansvaret för att arbeta med detaljplanen för en större kontorsetablering inom det expansiva området Gårda i Göteborg. Planens mål är...

Kanalstråket Strandgatan

Kanalstråket Strandgatan

Strandgatan är ett populärt promenadstråk längs kanalen i centrala Trollhättan. Staden har en önskan om att Strandgatan ska bli ett mer attraktivt, aktivt och öppet stråk. Dokumentet presenterar ett framtidsförslag för hur Strandgatan kan komma att utformas med...

Översiktsplan för Grästorp

Översiktsplan för Grästorp

Översiktsplanen utgår från en målbild som syftar till att ge Grästorps kommun förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling, goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet och en bra struktur för arbetspendling, samtidigt som jordbruket ges möjlighet att finnas...

MKB för ÖP Lidköping

MKB för ÖP Lidköping

Arbetet med en ny översiktsplan har berört både markanvändningen i kommunen som helhet samt den framtida bebyggelseutveckling i staden Lidköping och i kommunens övriga orter. Miljöbedömningen har pågått parallellt med arbetet att ta fram förslag till översiktsplan....

Kvarteret Facklan

Kvarteret Facklan

Rådhuset Arkitekter fick uppdraget att ta fram en detaljplan för kvarteret Facklan inom stadsdelen Söder i Uddevalla. Målet med projektet är att skapa byggrätt för cirka 150 lägenheter och möjliggöra för kontorsetablering inom kvarteret Facklan, tidigare Söderskolan...

Myren

Myren

Illustration: Henrik Schulz Rådhuset Arkitekter har ansvarat för detaljplan och gestaltningsprogram för det största stadsomvandlingsprojektet i Strömstads historia. Myrens industriområde ska under kommande år omvandlas till en attraktiv stadsdel innehållande bland...

Centrala Älvstaden

Centrala Älvstaden

Projektet Centrala Älvstaden syftade till att formulera en vision och ta ett helhetsgrepp kring omvandlingen av de centrala utvecklingsområdena runt älven i Göteborg. Rådhuset Arkitekter anlitades för tre delprojekt för projektgruppen Centrala Älvstaden. De två första...

Varmt välkommen att kontakta oss