hållbar samhällsplanering
hållbarhet

Hållbarhet & hållbar samhällsplanering

Så här jobbar vi med hållbarhet!

Fungerande ekosystem och ett stabilt klimat utgör grunden för att nå långsiktigt hållbara samhällen med välmående människor och en frisk och robust natur. Den fysiska miljöns utformning och strukturer är därför många gånger avgörande för möjligheten att påverka samhället i rätt riktning.

Genom att vara drivande av hållbar samhällsplanering och vår fysiska miljö tar vi på Rådhuset ansvar för att skapa förutsättningar för resilienta och jämlika livsmiljöer för alla som bor och verkar i så väl stadslandskapet som på landsbygden. Så här jobbar vi med hållbarhetsfrågor:

hållbar samhällsplanering cykel

Vi sätter hållbar samhällsplanering på agendan

Vi har hållbarhet som en stående punkt på månadsmöten och på startmöten med kunder. Vår roll som rådgivande i planeringsprocessen ser vi som en stor möjlighet för oss att påverka utvecklingen i rätt riktning, eftersom kunskap är grunden till förändring. Tillsammans kan vi hitta lösningar för att förbättra vårt hållbarhetsarbete och planera för en hållbar framtid.

Integrerat i det dagliga arbetet

Vi ser hållbarhet som en självklar och viktig del av all samhällsplanering och utgår ifrån de olika hållbarhetsaspekterna i arbetet med våra uppdrag. Vi strävar efter att ta fram handlingar som lever upp till hållbarhetsmålen samtidigt som våra kunders behov tillgodoses.

hållbar samhällsplanering samtal

Vi reser hållbart

Studieresor och andra aktiviteter genomförs i så stor utsträckning som möjligt med kollektivtrafik och allmänna färdmedel. Vi flyger inte och väljer tåget i första hand. Vår senaste studieresa gick till olika orter i Bohuslän, läs mer om den här.

Vid resor inom uppdrag har vi samma utgångspunkt men kan ibland behöva kompromissa. Vi gör det vi kan för att resa så hållbart som möjligt även inom uppdragen. Vi väljer elbil när vi hyr bil för resor i tjänsten och har en företagscykel för resor i närområdet.

Vi har ett kompetensöverskridande arbetssätt

Vi har ett proaktivt och tvärvetenskapligt angreppssätt i våra uppdrag, vilket också är styrkan i vår verksamhet. Inför uppdragsstart säkerställer vi att rätt kompetenser integreras så att ett team av exempelvis engagerade ekologer, landskapsarkitekter och kulturgeografer bildas. Vi övertygade om att när olika discipliner blandas på detta sätt är det också då som de bästa idéerna och lösningarna skapas.

hållbar samhällsplanering skog

Vi underlättar för hållbara vanor

Vi uppmuntrar till att ta sig till jobbet med cykel genom att erbjuda alla anställda cykelservice. Vi erbjuder även möjlighet till att delvis arbeta på distans för att minska resandet.

Vid event, studieresor och fester serveras alltid vegetarisk mat. Vegetariskt är standardvalet och kött = specialkost.

Återbruk och resursbesparing

Vår materiella påverkan är begränsad då vår produkt består av tjänster och digitala handlingar. Men för det vi behöver i form av datorer, kontorsinredning och förbrukningsvaror ser vi till att göra långsiktiga och välgrundade inköp och att bevara och återbruka så långt det går.

Våra datorer är av hög kvalitet och får tjänstgöra tills de inte längre klarar av att prestera på den höga nivå vårt arbete kräver, om möjligt får de då leva vidare i andra sammanhang.

Vid nya inköp av möbler och inredning väljer vi andra hand i första hand.

Varmt välkommen att kontakta oss