hållbar samhällsplanering
Bro över Nossan

Hållbarhet

Så här jobbar vi med hållbarhet!

Fungerande ekosystem och ett stabilt klimat utgör grunden för att nå långsiktigt hållbara samhällen med välmående människor och en frisk och robust natur. Den fysiska miljöns utformning och strukturer är därför många gånger avgörande för möjligheten att påverka samhället i rätt riktning.

Genom att vara drivande i planeringen av samhället och vår fysiska miljö tar vi på Rådhuset Arkitekter ansvar för att skapa förutsättningar för resilienta och jämlika livsmiljöer för alla som bor och verkar i så väl stadslandskapet som på landsbygden.

Vi är miljö- och kvalitetsdiplomerade enligt SUSA – Sustainable Standards Svensk Miljöbas 4:2017 och Svensk Kvalitetsbas 2:2019. Här hittar du vår miljö- och hållbarhetspolicy och vår kvalitetspolicy.

 

hållbar samhällsplanering cykel

Så här arbetar vi praktiskt med hållbarhetsfrågor:

1. Integrerat i det dagliga arbetet

Vi ser hållbarhet som en självklar och viktig del av all samhällsplanering och utgår ifrån de olika hållbarhetsaspekterna i arbetet med våra uppdrag. Vi strävar alltid efter att ta fram handlingar som lever upp till hållbarhetsmålen samtidigt som våra kunders behov tillgodoses. Vi har en rutin för miljösäkring som gäller för alla våra uppdrag och som ger oss vägledning i hur vi ska lyfta och jobba med hållbarhetsfrågor.

2. Vi sätter hållbarhet på agendan

Vi har hållbarhet som en stående punkt på månadsmöten och på startmöten med kunder. Vår roll som rådgivande i planeringsprocessen ser vi som en stor möjlighet för oss att påverka utvecklingen i rätt riktning, eftersom kunskap är grunden till förändring.

Tillsammans kan vi hitta lösningar för att förbättra vårt hållbarhetsarbete och planera för en hållbar framtid.

hållbar samhällsplanering samtal

3. Vi har ett kompetensöverskridande arbetssätt

Vi erbjuder spetskompetens inom hållbarhet för alla olika typer av uppdrag. Hos oss finns kompetens inom bland annat ekologi, miljökonsekvensbeskrivning, landskap och sociala aspekter av planering.

Vi har ett proaktivt och tvärvetenskapligt angreppssätt i hållbarhetsfrågor och inför uppdragsstart säkerställer vi att rätt kompetenser integreras så att alla relevanta aspekter av planering och hållbarhet kan lyftas tidigt i processen. Vi är övertygade om att det är när olika discipliner blandas på detta sätt som de bästa idéerna och lösningarna skapas.

4. Vi reser hållbart

Studieresor och andra aktiviteter genomförs i så stor utsträckning som möjligt med kollektivtrafik. Vi flyger inte och väljer tåget i första hand.
Vid resor inom uppdrag har vi samma utgångspunkt men kan ibland behöva kompromissa, vilket bland annat innebär att en del platsbesök sker med bil. Vi gör det vi kan för att resa så hållbart som möjligt även inom uppdragen. Vi väljer elbil i första hand när vi hyr bil för resor i tjänsten och går, cyklar eller åker kollektivt vid resor i närområdet.

hållbar samhällsplanering samtal

5. Vi underlättar för hållbara vanor

Vi strävar efter att leva som vi lär och tror att vi genom små åtgärder kan påverka för att underlätta en hållbar livsstil. Vid event och studieresor serveras alltid vegetarisk mat i första hand och vi erbjuder möjlighet till att delvis arbeta på distans för att minska resandet, vilket är ett par exempel.

6. Återbruk och resursbesparing

Vår materiella påverkan är begränsad då vår produkt består av tjänster och digitala handlingar. Vi ser till att göra långsiktiga och välgrundade inköp av det vi behöver i form av datorer, kontorsinredning och förbrukningsvaror och att bevara, underhålla och återbruka så långt det går.

Våra datorer är av hög kvalitet och får tjänstgöra tills de inte längre klarar av att prestera på den höga nivå vårt arbete kräver, därefter lämnas de vidare för att användas eller återbrukas i andra hand. Det samma gäller för andra saker vi inte längre behöver. Vi återvinner självklart vårt kontorsavfall och vid nya inköp av möbler och inredning väljer vi andra hand i första hand.

Varmt välkommen att kontakta oss