dialog - barnkonsekvensanalys

Dialog och delaktighet

Våra uppdrag börjar oftast med en kartläggning av en plats, ett område eller en kommuns förutsättningar. Att prata med de människor som använder eller verkar på platsen ger oss en bild av platsen idag och dess möjligheter och utmaningar. Dialog är också ett sätt att skapa delaktighet. Vi är vana att driva medborgardialoger och anpassar omfattning, metod och verktyg efter uppdragets förutsättningar och beställarens önskemål.

I våra planuppdrag är vi är vana att stötta upp i den dialog som regleras i plan- och bygglagen. Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Vi har erfarenhet av att jobba med tidig dialog i såväl detaljplaner som översiktsplaner.

Digital medborgardialog

Under pandemin har vi utvecklat digitala dialogverktyg som kommuner använt både i de formella samråden och i de tidiga dialogerna, som ett komplement till det personliga mötet.

Sociala konsekvensanalyser

Vi är vana att arbeta med sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA) för att se hur ett planförslag påverkar sociala värden, belysa alternativ och ge förslag på hur dessa värden kan förstärkas.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna dig med ditt projekt. Flera av våra medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med dialog. Kontakta vd Linda Hansson så får vi se hur vi kan hjälpa just dig. Antingen med en barnkonsekvensanalys eller andra konsekvensanalyser.

Varmt välkommen att kontakta oss