landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt

Som landskapsarkitekt ser vi förståelsen för landskapen som grunden för all planering. Landskapsanalysen är en metod för att lyfta kvaliteterna i landskapet och kan användas både för att bevara och för att utveckla ett landskap. Landskapsanalysen är ett viktigt verktyg bland annat i tidiga planskeden och stora infrastrukturprojekt.
Med vår breda kompetens inom landskapsarkitektur samt natur- och kulturmiljöfrågor utgår vi från landskapet som helhet och täcker in olika perspektiv för att nå hållbar markanvändning. Våra landskapsanalyser omfattar strukturella karaktärsdrag i landskapet såväl som dess kulturhistoriska, sociala och ekologiska värden.

Vi anpassar landskapsanalysens omfattning och metod efter projektets syfte och skala i samråd med våra beställare. Ofta är det relevant att komplettera landskapsanalysen med en kartläggning av ekosystemtjänster, kartering av upplevelse- eller friluftsvärden eller naturvärdesinventering.
Vi arbetar även med strategisk grönplanering i olika former, exempelvis i grönplaner, samt stadskaraktärsanalyser.

Hur arbetar vi som landskapsarkitekter?

I våra gestaltningsuppdrag ser vi på form och funktion ut ett brett perspektiv. Vi närmar oss uppgiften utifrån uppdragets syfte, platsens eller områdets förutsättningar samt användarnas behov. Vi vill att varje uppdrag genom omsorgsfull arkitektur ska hålla hög kvalitet samtidigt som utformningen stödjer ekosystemtjänster som biologisk mångfald, klimatanpassning samt skapar goda livsmiljöer för både djur och människor.

Vi skissar på allt från byggnaders, områdens och infrastrukturens placering i landskapet till detaljutformning av exempelvis faunapassager, platser och planteringar. Vi tar fram gestaltningsprogram, idéskisser och visualiseringar i tidiga skeden samt handlingar för anläggning och skötsel.

Kontakta oss

Vi har en bred kompetens inom landskap och gestaltning. Kontakta gärna vd Linda Hansson för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig!

Behöver du hjälp av en landskapsarkitekt? Varmt välkommen att kontakta oss