mkb  - miljöbedömning

Miljö och naturvård

I den fysiska planeringen finns alltid miljöaspekter att ta hänsyn till för att vi ska kunna nå ett hållbart samhälle. Vår erfarenhet är att både planerings- och byggprocessen går smidigare om miljöfrågorna lyfts tidigt i arbetet.

Miljöbedömning & MKB

I vissa fall räcker det med enklare miljöbedömningar, i andra fall måste miljöfrågorna hanteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det kan krävas MKB för såväl detaljplaner och översiktsplaner som för infrastrukturprojekt och tillståndsansökningar. Då kan även frågor som ekosystemtjänster, miljökvalitetsnormer (MKN) och olika miljömål behöva hanteras. Vid behov analyserar vi vilka ekosystemtjänster som finns, hur de påverkas och om det går att skapa nya. Vi bedömer påverkan på miljömål och MKN. När miljöfrågorna hanteras i nära samarbete med planeringen går det ofta att hitta vägar tillsammans så att risken för negativa konsekvenser minskar eller helt uteblir.

Artskydd, tillstånd och dispenser

Om ditt projekt riskerar att påverka skyddade växt- eller djurarter eller skyddade miljöer kan vi hjälpa dig att hitta lösningar för att undvika eller minimera skada. Om det krävs föreslår vi även kompensationsåtgärder. Vi kan hjälpa dig med myndighetskontakter och att söka de tillstånd och dispenser som efterfrågas. Det kan gälla frågor som artskydd, biotopskydd, strandskydd, Natura 2000 och vattenverksamhet.

Naturvärdesinventeringar och utredningar

Ibland krävs fördjupade undersökningar som underlag. Våra ekologer kan hjälpa till med naturvärdesinventeringar och göra utlåtanden och bedömningar. Om det krävs har vi ett brett kontaktnät där vi kan anlita underkonsulter med mer specialiserad kunskap.

Naturreservat, skötselplaner och LONA-projekt

Om en kommun planerar att bilda ett nytt naturreservat, starta ett LONA-projekt eller om det behövs en ny skötselplan för ett naturområde kan våra ekologer hjälpa till. Antingen om det gäller att driva och genomföra själva arbetet eller om det handlar om rådgivning.

Kontakta oss

Vi har flera medarbetare med mångårig erfarenhet av miljö- och naturvårdsfrågor som miljöbedömingar, MKB & MKN. Hör av dig till vår vd Linda Hansson så ser vi hur vi kan hjälpa just dig!

Vi kan hjälpa dig med MKB och miljöbedömningar. Varmt välkommen att kontakta oss