hållbar samhällsplanering

Miljö- och hållbarhetspolicy

Rådhuset Arkitekter ska vara drivande i arbetet med att skapa inkluderande, gröna, robusta och rättvisa livsmiljöer för alla som bor och verkar i så väl stadslandskapet som på landsbygden.

  • På Rådhuset Arkitekter ska vi ha en hög miljökompetens och ett stort engagemang för att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska eftersträva en ständig kunskapsutveckling inom miljö- och hållbarhetsfrågor och verka för en god hushållning med naturresurser samt begränsad klimatpåverkan.
  • Vi ska minst uppfylla och följa upp lagar och andra bindande krav som vår verksamhet berörs av och vi ska arbeta långsiktigt och i förbyggande syfte.
  • Vi ska ständigt utveckla och förbättra vårt arbete med den indirekta och direkta miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Vår interna miljöpåverkan ska minska genom att prioritera ett fossilfritt resande i tjänst samt genom socialt hållbara och miljömedvetna val när det gäller inköp.
  • I våra uppdrag ska vi bidra med kunskap och råd om hur människa och natur kan samexistera så att miljöpåverkan minskar, biologisk mångfald stärks och goda strukturella lösningar för klimat och klimatanpassning kan skapas.
  • Rådhuset Arkitekter ska ha en tydlig miljöprofil som attraherar kunder och samarbets-partners. Arbetet med våra uppdrag ska bygga på en helhetssyn där aspekter inom miljö, hälsa, kultur och samhällsekonomi integreras.

Se även vår kvalitetspolicy och sidan Så här jobbar vi med hållbarhet.

Varmt välkommen att kontakta oss