För ett tag sedan fick Lerums kommuns nya översiktsplan laga kraft. Rådhuset Arkitekter har varit konsult för Lerums kommun i arbetet med översiktsplanen som har sikte på 2050. Den digitala översiktsplan bygger på Boverkets ÖP-modell 2.1.

Viktiga knäckfrågor för översiktsplanen har varit riskfrågor kopplade till orternas utveckling, framför allt geoteknik, översvämningsrisk och buller samt avvägningar mellan bebyggelseutveckling i förhållande till natur- och kulturvärden, friluftsliv, närrekreation och jordbruksmark.

”Vi är stolta över att ha varit med och tagit översiktsplanen genom samråd, granskning och antagande på mindre än två år från inriktningsbeslutet!” säger Lena som varit uppdragsansvarig hos Rådhuset.