Under året som gått har våra landskapsarkitekter Johanna Petersson och Karolina Wingård arbetat med gestaltning och projektering av park och gatumiljöer inom Myren etapp 2. Området Myren är under omvandling från verksamhetsområde till att bli en integrerad del av centrala Strömstad med nytt bostadsområde, park och ett hotell med badanläggning. Rådhuset Arkitekter har varit underkonsult till Wikon och jobbat på uppdrag av Strömstad kommun. Vår del av uppdraget har bestått i att skapa en aktivitetsfylld park samt grönskande gatumiljöer.

Bilden ovan är tagen i somras efter att en första etapp färdigställts. Johanna och Karolina ligger bland annat bakom utformningen av den industriväg som omvandlades till en bostadsgata i det nya bostadsområdet (centralt i bilden).

Ett gestaltningsprogram har legat till grund för utformning och materialval. Även det är en produkt framtagen av Rådhuset genom arkitekt Johan Wahlström. Dessutom ligger vi bakom detaljplanen för området som vann laga kraft 2019 med planeringsarkitekt Kalle Gustafsson som uppdragsansvarig. Och som om det inte vore nog arbetar Rådhusets samhällsplanerare Eva Frennered med den fördjupade översiktsplanen för Strömstad och Skee.

”Det har varit både roligt och lärorikt att följa utvecklingen av industriområdet vid den gamla Elektrolux-fabriken från ax till limpa!” säger VD Linda Hansson.