Rådhuset Arkitekters ekologer, Kalle Edlund och Ingvar Olofsson arbetar med naturvård och miljöfrågor i olika typer av uppdrag med tyngdpunkt på miljökonsekvensbeskrivningar. Med sin långa erfarenhet från naturvårdsarbete inom såväl kommun som länsstyrelse, är de en stor resurs vid planering av nya bostadsområden, nya vägsträckor och andra uppdrag kopplade till naturvård, exempelvis översiktliga naturvärdesinventeringar.

När något nytt ska byggas påverkas ofta naturvärden. Det kan handla om biotopskyddade miljöer, strandskydd eller olika skyddade arter, så som större vattensalamander, hasselsnok och mindre hackspett. Då kan Kalle och Ingvar hjälpa till med de tillstånd och samråd som behövs. De kan även ta fram förslag på åtgärder för att kompensera den skada som blir.

”Det är bra att ha egna erfarenheter från att se på miljö- och naturvårdsfrågor ur ett myndighets- och granskningsperspektiv. Det underlättar för att bedöma vilket underlag som krävs för varje enskilt projekt” säger Kalle.

Kalle och Ingvar kan också hjälpa till att driva eller stötta i olika naturvårdsprojekt, exempelvis inom den lokala naturvårdssatsningen LONA där kommuner kan söka pengar för lokala projekt.

Välkommen att höra av dig till Ingvar Olofsson och Kalle Edlund.