E20 Götene-Mariestad

Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet E20 Götene – Mariestad. E20 ska i denna etapp omvandlas till en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör ett brett spektrum av miljöaspekter då den nya vägen passerar genom många olika typer av landskap; allt från öppna jordbruksslätter med biotopskyddade naturmiljöer till vida skogsområden rika på kulturlämningar. Boendemiljön är en betydelsefull aspekt där påverkan från trafiken i form av buller eller vid en olycka med farligt gods studerats. Det berörda området är också rikt på sandiga miljöer som har stor betydelse för bland annat insekter och fåglar. Förslag på kompensationsåtgärder för dessa miljöer har varit en viktig del av arbetet.

Rådhuset har ansvaret för vägprojektets samordning av miljöfrågor där det bland annat ingått att analysera och beskriva vägplanens miljökonsekvenser, sammanställa vägplanens MKB-handling och att ta fram kartor, vilka redovisar olika miljöaspekter. Vi är delaktiga i arbetet med att ta fram bygghandlingar och kontrollprogram samt ansvarar för att genomföra artskyddssamråd, ta fram anmälan för vattenverksamheter samt biotopskyddsdispenser. Vi stöttar även arbetet med tillståndsansökningar för ingrepp i fornlämningar.

  • TYP: MKB för vägplan, landskapsanalys, anmälan vattenverksamhet, kontrollprogram, markmiljöfrågor, artskyddssamråd, dispens biotopskydd, tillstånd fornlämningar
  • PLATS: Götene och Mariestads kommun
  • ÅR: 2018 – pågående
  • KUND: Trafikverket/Markera Mark Göteborg

Kontakta gärna uppdragsansvarig Kalle Edlund för mer information.

 

Varmt välkommen att kontakta oss