FÖP Nossebro

Rådhuset Arkitekter har sedan hösten 2021 arbetat med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro. Arbetet har skett i nära samarbete med Essunga kommun där både tjänstepersoner och en politisk styrgrupp varit engagerade i arbetet.

Rådhusets roll har varit att driva processen framåt och att genom gemensamt formulerade mål och strategier ta fram ett planförslag för Nossebro – Den nära småstaden. Viktiga frågor i planen har varit bland annat översvämningsrisker längs Nossan samt ianspråktagande av jordbruksmark.

I uppdraget har ingått att ta fram planhandling med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), översiktlig naturvärdesinventering (NVI), tidig medborgardialog, lokaliseringsutredning för jordbruksmark samt att leda workshops med både politiker och tjänstemän.

  • TYP: Fördjupning av översiktsplan (FÖP)
  • PLATS: Nossebro
  • ÅR: 2021 – pågående
  • KUND: Essunga kommun

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johanna Petersson för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss