Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda

Rådhuset Arkitekter har ansvarat för att upprätta en Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning tillhörande den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.

Viktiga frågor i hållbarhetsbedömningen har varit att studera hur föreslagen markanvändning bland annat påverkar den övergripande grönstrukturen och dess höga natur- och friluftslivsvärden, riksintresset för kulturmiljövården Slottsskogen – Botaniska trädgården – Änggården, dagvattenhanteringen samt de möjligheter som finns till klimatanpassning inom området. I bedömningen har även den sociala hållbarheten synliggjorts, hur den riskeras att påverkas och vilka konsekvenser det kan ge för aspekter så som tillgänglighet och orienterbarhet, upplevd trygghet samt social infrastruktur.

  • TYP: Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
  • PLATS: Högsbo-Frölunda, Göteborg
  • ÅR: 2020 – 2021
  • KUND: Göteborgs Stad

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss