MKB för Långevik

Vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern planeras för ett nytt stort bostadsområde med ca 600 bostäder, en förskola och ett handelsområde. Rådhuset Arkitekter håller i detaljplanearbetet, men tar också fram den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som krävs för detaljplanen.

Planområdet sträcker sig över i huvudsak hällmark med flera småvatten och i dessa vatten finns bland annat den skyddade arten större vattensalamander. Det finns också mindre vattensalamander och åkergroda. I hällmarken och i den jordbruksmark som finns i området häckar olika fågelarter, bland annat nattskärra, törnskata och buskskvätta. I MKB:n beskrivs vilka effekter och konsekvenser det blir för de olika groddjuren och fåglarna och vi beskriver också den grönstruktur som finns i området.

Ett genomförande av en detaljplan vid Långevik och Myrarna kan påverka miljöer med strandskydd eller generellt biotopskydd, vilket också är frågor som hanteras inom arbetet med MKB:n.

Miljökonsekvensbeskrivningen har arbetats fram av Rådhuset Arkitekter, genom uppdragsansvarig ekolog Kalle Edlund, biträdande uppdragsansvarig ekolog/arkeolog Ingvar Olofsson, kart-/GIS-ansvarig lantmäteriingenjör Michael Johansson och kvalitetsansvarig landskapsarkitekt Maria Andersson.

Vid frågor kontakta uppdragsansvarig Kalle Edlund.

Mer information och underlag till detaljplanen finns på Sotenäs kommuns hemsida.

  • TYP: Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för bostäder
  • PLATS: Väjern, Sotenäs kommun
  • ÅR: 2021 – pågående
  • KUND: Privat exploatör, Fastigheter i Långevik AB

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss