DP Långevik 1:12

Rådhuset Arkitekter har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Långevik 1:12 m. fl. norr om Väjerns tätort i Sotenäs kommun. Detaljplanen kan möjliggöra ca 600 bostäder i både småhus och flerbostadshus, ett område för handel, ett mindre verksamhetsområde och en ny förskola. Vi har också tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning och tidigare även ett planprogram.

Utgångspunkten för planarbetet har varit att skapa en flexibel plan som tillåter olika användning, uttryck och utformning, samtidigt som utbyggnaden ska ske med hänsyn till natur och terräng. Resultatet är en plan där naturområden får ta plats mellan kvartersmarken och där stora delar av hällmarkerna på fastigheten undantas planläggning och förblir oexploaterade.

Planbestämmelserna är utformade för att ge flexibilitet och möjliggöra en relativt hög exploatering i området, samtidigt som bebyggelsen i områdets utkanter ska utgöras av mindre byggnadskroppar för att bidra till en småskalig karaktär. Planbestämmelser som reglerar markarbeten och bevarandet av hällmark inom kvartersmarken har införts för att den befintliga hällmarken ska få leva kvar mellan husen.

Anpassning till landskapsbild och terräng har varit viktigt att utreda under planarbetet och modellstudier har genomförts för att visa hur den nya bebyggelsen förhåller sig till landskapet. Modellstudierna redovisas i form av modellvyer, fotomontage och en siktanalys.

Detaljplanen har arbetats fram av Rådhuset Arkitekter, genom uppdragsansvarig planeringsarkitekt Linda Hansson, arkitekt Hanna Persson, landskapsarkitekt Karolina Wingård och lantmäteriingenjör Michael Johansson, i ett nära samarbete med exploatören och Sotenäs kommun.

Vid frågor kontakta projektledare och uppdragsansvarig Linda Hansson.

Mer information och underlag till detaljplanen finns på Sotenäs kommuns hemsida.

  • TYP: Detaljplan för bostäder
  • PLATS: Väjern, Sotenäs kommun
  • ÅR: 2020 – pågående
  • KUND: Privat exploatör, Fastigheter i Långevik AB

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss