MKB för Vårvik

Trollhättans stad planerar att växa med en ny stadsdel vid Göta älv. I den nya stadsdelen Vårvik ska ges plats för ca 1600-1800 bostäder, verksamheter och en ny bro över älven. Kommunen har arbetat fram fyra detaljplaner för den nya stadsdelen. En för Stridsbergsområdet, en för Knorretorpet samt en för Hjulkvarnelund. Dessutom har en detaljplan tagits fram för den nya Stridsbergsbron.

Rådhuset Arkitekter har tagit fram en samlad miljökonsekvensbeskrivning för de tre detaljplanerna på vardera sidan om älven. I arbetet låg fokus bland annat på art­skydd för fladdermöss, större vattensalamander och mindre hackspett. Andra viktiga frågor för miljöbedömningen var förorenad mark, kulturmiljö inom riksintresse för kulturmiljövård, strandskydd, friluftsliv, buller, luftkvalitet, ekosystemtjänster och landskapsbild.

Rådhuset Arkitekter har även arbetat med miljökonsekvensbeskrivningen gällande detaljplan och vattenverksamhet för Stridsbergsbron.

  • TYP: Miljökonsekvensbeskrivning för tre detaljplaner​
  • PLATS: Trollhättan
  • ÅR: 2019 – 2020
  • KUND: Trollhättans stad

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss