MKB för ÖP Lidköping

Arbetet med en ny översiktsplan har berört både markanvändningen i kommunen som helhet samt den framtida bebyggelseutveckling i staden Lidköping och i kommunens övriga orter.

Miljöbedömningen har pågått parallellt med arbetet att ta fram förslag till översiktsplan. Kommunen har en lång kuststräcka mot Vänern med höga natur- och kulturmiljövärden liksom höga värden för friluftslivet. De inre delarna av kommunen rymmer bördiga jordbruksmarker och unika kulturbygder. Den övergripande grönstrukturen i kommunen, samt den mer finmaskiga grönstrukturen lokalt i orterna, har därmed varit särskilt viktig att studera under planarbetet och i miljökonsekvensbeskrivningen.

  • TYP: Miljökonsekvensbeskrivning för översiktlig kommuntäckande plan med ortsstudier
  • PLATS: Lidköpings kommun
  • ÅR: 2013 – 2018
  • KUND: Lidköpings kommun

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss