Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken E6 och Rv 40 med varandra. Kallebäcksmotet är idag hårt belastat. Projektet syftar bland annat till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan E6 och Rv 40 i östergående riktning. För att uppnå detta föreslås en breddning av väg E6 samt en ny direktramp. Den föreslagna direktrampen medför ny bro där brons arkitektur och utformning av vägens sidoområden har betydelse för stadsbilden och trafikantupplevelsen.

Vårt uppdrag är att beskriva konsekvenserna av föreslagna åtgärder i en miljöbeskrivning för vägplan. I uppdraget ingår även gestaltning av vägmiljön med tillhörande sidoområden och vägutrustning. Området ligger i Göteborg stad och har varit exploaterat under lång tid, varför en viktig fråga för projektet är hantering av förorenade massor från tidigare verksamheter och industri. Trots att området domineras av storskalig infrastruktur berörs miljöer med höga naturvärden, bland annat partier av ädellövskog. Andra frågor som uppmärksammas i miljöbeskrivningen är påverkan på grundvatten, konsekvenser för närboende till följd av bullerstörningar och luftföroreningar, liksom risker vid eventuell olycka med farligt gods.

  • TYP: Miljöbeskrivning för vägplan, gestaltningsprogram
  • PLATS: Göteborg
  • ÅR: 2018 – 2020
  • KUND: Trafikverket/Markera Mark Göteborg

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss