Myren Strömstad, etapp 1

Myrens industriområde i Strömstad ska omvandlas till en stadsdel med bland annat handel, hotell, kontor och bostäder. Tillsammans med Wikon har Rådhuset Arkitekter arbetat med projektering av utemiljöer i området. Vårt arbete har omfattat bland annat gestaltningsansvar och växtkompetens, från skiss till teknisk beskrivning.

Huvudgatan genom området, Trädgårdsgatan, omgestaltas till ett attraktivt gaturum. I anslutning till gatan omvandlas ett litet skogsområde till en nedsänkt ängsyta med möjlighet att fördröja dagvatten och samtidigt vara en del av områdets grönstruktur. Materialen i gaturummet är robusta och valda för att hålla över tid och för att spegla platsens historia. Gatans asfalt bryts av med bohusgranit för större detaljrikedom och variation. Omvandlingen ska ske etappvis och för en flexibilitet under utbyggnadsperioden planteras växtmaterialet längs gatan i flyttbara planteringskärl. Växterna bidrar med doft, blomning och rumslighet och formar en levande bostadsmiljö. I dagvattenmagasinet föreslås växtmaterial som ska tåla både torka och stående vatten och som knyter an till omgivande natur.

  • TYP: Gestaltning och projektering
  • PLATS: Myren, Strömstad
  • ÅR: 2021 – 2022
  • KUND: Wikon/Strömstad kommun

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johanna Petersson för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss