Illustration: Henrik Schulz

Myren

Rådhuset Arkitekter har ansvarat för detaljplan och gestaltningsprogram för det största stadsomvandlingsprojektet i Strömstads historia. Myrens industriområde ska under kommande år omvandlas till en attraktiv stadsdel innehållande bland annat bostäder, upplevelsecenter, badanläggning, hotell och konferensmöjligheter, kontor och en offentlig park.
Stadsdelen som fokuserar på besöksnäring och upplevelseindustri ska bidra till att förlänga turistsäsongen. Totalt innehåller detaljplanen byggrätter ovan mark på cirka 90 000 m². Inom området kommer cirka 200 nya bostäder att uppföras.

Rådhuset har, i nära samarbete med exploatören och kommunen, ansvarat för att ta fram samtliga planhandlingar från program fram till antagen detaljplan. Planarbetet har innefattat en lång rad frågeställningar gällande exempelvis riskhantering, förorenad mark, trafikföring, och bullerproblematik med mera. Utöver att ta fram samtliga planhandlingar har Rådhuset tillsammans med bland annat Strömstads kommun tagit fram ett gestaltningsprogram.

  • TYP: Detaljplan för stadsomvandling, Gestaltningsprogram
  • PLATS: Strömstad, Strömstads kommun
  • ÅR: 2012 – 2018
  • KUND: THK Invest/VGL Properties

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss