Planansökan Rönnäng

Uppdraget innebar att ta fram en planansökan med förslag till utbyggnad och utveckling av tre fastigheter. Fastigheterna utgör ett större kajområde i samhället Rönnäng på Tjörn. I uppdraget ingick att ta fram förslag på områdets disposition samt en visualisering av förslaget genom volymstudier.

Fastigheterna föreslås omvandlas från nuvarande industri- och hamnanvändning till ett attraktivt bostadsområde med inslag av verksamhets- och handelsytor. Förslaget syftar till att binda samman samhället, skapa en länk i form av en allmän strandpromenad mellan Rönnängs centrala delar till färjeläget Rönnängs Brygga, skapa attraktiva allmänna platsbildningar samt skapa nya boendemöjligheter i form av väl anpassade moderna bostäder med tillgång till båtplats i direkt anslutning till bostaden.

Rådhuset Arkitekter, genom uppdragsansvarig planeringsarkitekt Kalle Gustafsson och landskapsarkitekt Karolina Wingård, ansvarade för att ta fram planansökan. Ansökan beviljades och framöver ska de aktuella fastigheterna ingå i ett detaljplanearbete som utreder i detalj vilken exploatering som ska tillåtas inom fastigheterna.

  • TYP: Planansökan avseende bostadsutveckling
  • PLATS: Rönnäng, Tjörns kommun
  • ÅR: 2020
  • KUND: Privat fastighetsägare

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss