Planprogram Långevik 1:12

Rådhuset Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla en ny stor utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern. Området finns med som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan och i ett första skede har ett planprogram tagits fram. Planprogrammets vision är att skapa en attraktiv och varierande bostadsmiljö med närhet till naturen, skärgården och service. Det ska finnas en blandad bebyggelse för att passa olika målgrupper. Programmet omfattar cirka 500 bostäder, förskola, mindre verksamheter och affär.

Långevik är en utveckling av tätortsdelen Väjern och har ett strategiskt läge för utveckling av tätortsområdet norrut. En ökad efterfrågan på bostäder förväntas som en följd av framtida utveckling i kommunen. Området har förutsättningar att tillgodose en stor andel av det långsiktiga bostadsbehovet för kommunen som helhet. Exploateringen av området förväntas att ske genom en etappvis utbyggnad. Frågorna som lyfts i detta planprogram bearbetas vidare i kommande planhandlingar. Ingrepp i naturmark kommer inte att kunna undvikas, men utformningen strävar efter att ta hänsyn till landskapets topografi och natur- och kulturvärden. Stor vikt har lagts på grönstruktur, stråk och rekreation.

Planprogrammet har arbetats fram av Rådhuset Arkitekter, genom uppdragsansvarig planeringsarkitekt Linda Hansson, landskapsarkitekt Karin Bjelkenäs och arkitekt Hanna Persson med flera, i ett nära samarbete med exploatören och Sotenäs kommun. Samråd kring programmet genomfördes 2020. Därefter har Rådhuset Arkitekter fått fortsatt förtroendet att upprätta detaljplan och MKB för området.

Vid frågor kontakta projektledare och uppdragsansvarig Linda Hansson.

Mer information och underlag om programmet finns på Sotenäs kommuns hemsida.

  • TYP: Planprogram för bostäder
  • PLATS: Väjern, Sotenäs kommun
  • ÅR: 2018 – 2020
  • KUND: Privat exploatör, Fastigheter i Långevik AB

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss