Tema trafik för ÖP Göteborg

Utgångspunkten för den nya översiktsplanen är att Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska uppnås genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Arbetsgruppen Tema trafik har verkat inom projektorga­nisationen för framtagande av översiktsplanen. Arbetsgruppen har stöttat projektgruppen för översiktsplanen genom att bidra med underlag och utredningar på systemnivå inom ämnesområdet trafik och infrastruktur.

Rådhuset Arkitekter har agerat processtöd för arbetsgruppen som har utgjorts av representanter från förvaltningarna Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskon­toret inom Göteborgs Stad. Dessutom har en extern grupp med representanter från Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västtrafik deltagit i delar av arbetet. I Rådhusets uppdrag har bland annat ingått att stötta vid genomförandet av workshops och ansvara för dokumentation.

Rådhuset har också ansvarat för framtagande av rapporten Kunskapsunderlag, Mobilitet och infrastruk­tur med arbetsgruppens gemensamma rekommendationer till arbetet med översiktsplanen i frågor som rör trafik och infrastruktur.

  • TYP: Processtöd, framtagande av kunskapsunderlag Tema trafik för översiktsplan för Göteborg.
  • PLATS: Göteborg
  • ÅR: 2020-2021
  • KUND: Göteborgs Stad

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss