BKA E20 Förbi Mariestad

Trafikverket planerar för en ny vägdragning för E20 förbi Mariestad som en del av arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på hela E20 mellan Göteborg och Örebro.

För att närmare belysa konsekvenser och påverkan på barn och unga i och i närheten av aktuellt område har Rådhuset Arkitekter tillsammans med Trafikverket genomfört en barnkonsekvensanalys (BKA). Analysen innefattade enkät- och kartstudier med elever från årskurs 4, 5 och 6 på tre skolor i nära anslutning till utredningsområdet. Hur barnen rör sig inom området och vilka målpunkter som är betydelsefulla för dem var viktig information att ta med sig i det fortsatta arbetet med vägen. Ur analysen kunde även ett antal åtgärder av betydelse för att skapa en långsiktig hållbar miljö för barn i området utkristalliseras.

  • TYP: Barnkonsekvensanalys
  • PLATS: Mariestad med omnejd
  • ÅR: 2016
  • KUND: Trafikverket

Kontakta gärna uppdragsansvarig Kajsa Mörner för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss