Illustration: Kanozi Arkitekter

Illustration: Kanozi Arkitekter

Öckerö Nya Centrum

På uppdrag av Tornstaden Projektutveckling har Rådhuset Arkitekter anlitats som planförfattare för att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av Öckerö nya centrum.
Ambitionen med stadsbyggnadsprojektet är att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är även att skapa ett kommuncentrum med ett flertal servicefunktioner och möjliggöra uppförandet av nya bostäder med blandad upplåtelseform. Planen ger, även möjlighet att utveckla handel, hotelletablering, samlingslokaler samt en rad ytterligare kommersiella och offentliga verksamheter. Ett torg i anslutning till bostäder och handelsetableringar ska fungera som en publik mötesplats. Förslaget ger sammantaget möjlighet att uppföra cirka 400 bostäder.

Rådhuset Arkitekter har deltagit i planarbetet från medborgardialogen i tidigt skede där vi tog fram en social konsekvensanalys (SKA). Rådhuset har sedan ansvarat för att ta fram plankarta och planbeskrivning. Arbetet har skett i mycket nära samarbete med exploatören, Öckerö kommun och Kanozi Arkitekter.

  • TYP: Detaljplan för centrumverksamhet och bostäder, SKA, Medborgardialog
  • PLATS: Öckerö centrum, Öckerö kommun
  • ÅR: 2016 – pågående
  • KUND: Tornstaden Projektutveckling

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss