Bostäder vid Stätten gård

Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att arbeta fram en detaljplan som innebär en utveckling och komplettering av ett befintligt bostadsområde lokaliserat vid Fiskebäckskil på Skaftö i Lysekils kommun.

Målet med detaljplanearbetet är att komplettera befintlig bebyggelse genom förtätning och utvidgning samtidigt som en utökning av exploateringsgraden inom de aktuella småhustomterna ska möjliggöras. Det befintliga fritidshusområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet vilket skapar förutsättningar för att utveckla området till ett område med möjlighet att bosätta sig permanent. Detaljplanen skapar möjlighet för att avstycka ytterligare 15 bostadstomter.

Planarbetet har berört frågor gällande bland annat anpassning till landskapsbilden, dagvattenhantering, naturvärden och geotekniska utmaningar.

Rådhuset Arkitekter har ansvarat för att, på uppdrag av exploatören och i samarbete med Lysekils kommun, ta fram samtliga planhandlingar under planarbetet, från samråd till laga kraft.

  • TYP: Detaljplan för bostäder, fotomontage
  • PLATS: Skaftö, Lysekils kommun
  • ÅR: 2016 – 2018
  • KUND: Privat exploatör

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss