E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet Vårgårda – Ribbingsberg. E20 ska på denna etapp bli en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör ett brett spektrum av miljöaspekter, bland annat kommer den nya vägen gå genom ett odlingslandskap med ett aktivt jordbruk och där det finns rikligt med riksintressanta kulturmiljöer samt värdefulla naturmiljöer. Hur vägen kan anpassas till det vackra odlingslandskapet är därmed en central fråga i arbetet. Andra viktiga aspekter är exempelvis hur boende kan komma att påverkas av störningar från trafiken i form av buller eller vid en olycka med farligt gods, samt hur skyddade djurarter och vattendraget Nossan påverkas av nya vägen.

Rådhuset har ansvaret för vägprojektets samordning av miljöfrågor där det bland annat ingått att arbeta fram samrådsunderlag, formulera och beskriva vägplanens miljökonsekvenser, sammanställa vägplanens MKB-handling och att ta fram kartor vilka redovisar olika miljöaspekter. Vi från Rådhuset har även ansvarat för landskapsanalysen som ligger till grund för vägens lokalisering. Tidigt i projektet genomförde vi medborgardialoger med boende i området där en barnkonsekvensanalys ingick. Vi är delaktiga i arbetet med att ta fram bygghandlingar och kontrollprogram samt ansvarar för att genomföra artskyddssamråd, ta fram MKB tillhörande tillståndsansökningar för vattenverksamhet samt biotopskyddsdispenser. Vi stöttar även arbetet med tillståndsansökningar för ingrepp i fornlämningar. Slutligen tar vi fram informationsskyltar som ska lyfta fram områdets unika kulturmiljöer för besökare på den nya rastplatsen.

  • TYP: MKB för vägplan, landskapsanalys, gestaltningsprogram, medborgardialog, BKA, tillstånd/anmälan vattenverksamhet, kontrollprogram, artskyddssamråd, dispens biotopskydd, tillstånd fornlämningar
  • PLATS: Vårgårda och Essunga kommun
  • ÅR: 2016 – pågående
  • KUND: Trafikverket/Veidekke/Markera Mark Göteborg

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss