MKB för Stridsbergsbron

Trollhättans Stad har arbetat fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel på västra sidan av Göta älv, Vårvik. Samtidigt planeras en stads- och evenemangspark m m inom Hjulkvarnelund på den östra sidan av älven. Behovet av en ny bro över älven som förbinder staden har studerats under lång tid och skulle överbrygga den barriär som älven idag utgör i stadens centrum.

Trollhättans stad har tagit fram en detaljplan för ny bro. Rådhusets uppdrag omfattar att ta fram MKB för detaljplanen. För att anlägga en ny bro över älven krävs även tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Vårt uppdrag innebär att stötta genom hela miljöbedömningsprocessen genom att ta fram samrådsunderlag och MKB tillhörande ansökan för vattenverksamhet. Stridsbergsbron korsar Göta älv och berör riksintresse för sjöfart, friluftsliv och kulturmiljö, samt områden med höga naturvärden. Artskydd har varit en väsentlig fråga i projektet eftersom det finns förekomst av skyddsvärda fladdermusarter som krävt specifika skyddsåtgärder vid utformning av bron och under kommande byggnation.

  • TYP: Miljöbedömning/MKB för vattenverksamhet, MKB för detaljplan
  • PLATS: Trollhättan
  • ÅR: 2018 – 2020
  • KUND: Trollhättans stad

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss