FÖP Högsbo-Frölunda

Området kring Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg bedöms ha stor stadsutvecklingspotential. Ett centralt läge i staden, närliggande stora rekreationsområden och ett högt förtätningstryck ger området förutsättningar att utvecklas med attraktiv blandad stadsbebyggelse. Dag Hammarskjöldsleden fyller idag en funktion för vägtrafiken men är en barriär som separerar de omkringliggande stadsdelarna. Fördjupningen studerade bland annat möjligheten att omvandla leden till en stadsgata.

Rådhuset Arkitekter var delaktiga i planarbetet i nära samarbete med tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret samt trafikkontoret. Uppdraget  innefattade projektledning och framtagande av planeringsförutsättningar, målbild, scenarios, planförslag och konsekvensbeskrivning.

I antagandeskedet inarbetades fördjupningen i den kommuntäckande översiktsplanen. Läs mer på Göteborgs Stads hemsida.

  • TYP: Fördjupad översiktsplan
  • PLATS: Göteborg
  • ÅR: 2017-2022
  • KUND: Göteborgs Stad

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johan Wahlström för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss