Program för Lindholmen

Lindholmen ska utvecklas till en tät blandstad och till en förlängning av centrala staden som länkar samman Göteborg. I området har en utveckling och omvandling pågått sedan 1990-talet. Programmet upprättas i syfte att ta ett helhetsgrepp kring den fortsatta utvecklingen av Lindholmen och lägga fast de övergripande strukturerna och stråken. Dagvatten, skyfallshantering och översvämningsrisk vid stigande havsnivåer i kombination med dålig geoteknik och förorenade mark- och vattenområden är särskilda utmaningar som behöver hanteras samlat för hela området.  

Rådhuset Arkitekter har förstärkt stadens projektteam i arbetet och har haft rollen som redaktör för programhandlingen med ansvar för att sammanställa och sammanfatta texter, ta fram vissa illustrationer samt beskriva planens konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv.  Dessutom har Rådhuset Arkitekter arbetat med en Målbild för Lindholmen där Vision Älvstaden konkretiseras, Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys, PM för geoteknik samt PM MKN vattenkvalitet Göta älv.

  • TYP: Program för blandstad
  • PLATS: Göteborg
  • ÅR: 2017-2020
  • KUND: Göteborgs Stad

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss