Illustration: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter

Kontor i Gårda

På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor har Rådhuset Arkitekter fått ansvaret för att arbeta med detaljplanen för en större kontorsetablering inom det expansiva området Gårda i Göteborg.

Planens mål är att skapa förutsättningar för en utveckling av Gårda genom att möjliggöra en etablering av kontors och verksamhetslokaler i ett mycket centralt läge i staden. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra ca 40 000 m² kontors- och verksamhetsytor, till största del inom tre högre byggnadskroppar uppförda i 11, 14 respektive 25 våningar. Verksamhet i form av kommersiell verksamhet tillåts i byggnaderna. Inom planområdet ges även möjlighet att tillskapa en torgyta.

Arbetet har utförts i Göteborgs Stads plankonsultgrupp och har omfattat upprättande av samtliga detaljplanehandlingar inklusive plankarta och illustrationsritning, från samråd till laga kraft. Rådhuset Arkitekter har även stått för den formella hanteringen av detaljplanen i form av utskick, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande, och medverkan på samrådsmöte.

  • TYP: Detaljplan för kontors- och verksamhetslokaler
  • PLATS: Gårda, Göteborg
  • ÅR: 2014 – 2018
  • KUND: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss