Projekt Västerport

Projekt Västerport är ett stadsutvecklingsprojekt som handlar om att utveckla Varbergs nya centrala stadsdel vid havet. Omvandlingen av Västerport görs möjlig genom att Industrihamnen flyttas samt att Västkustbanan förläggs i en dubbelspårig tunnel under staden. Vårt uppdrag var att i samarbete med Structor Miljö ta fram en övergripande MKB för stadsdelens planprogram.

Programmet med MKB syftar till att tidigt i planprocessen beskriva områdets förutsättningar samt att samordna alla komplexa frågeställningar inför det fortsatta detaljplanearbetet. Vi från Rådhuset har varit aktiva i arbetet med att formulera och beskriva programmets miljökonsekvenser, sammanställt MKB-handlingen och tagit fram kartor som redovisar olika miljöaspekter och konsekvenser. Arbetet hade fokus på att beskriva de störningar och de konsekvenser som uppstår då utvecklingen av stadsdelen med nya bostäder ska samsas med en hamnverksamhet som etappvis fasas ut. Stadsbilden, stadens grönstruktur och närheten till Natura 2000-området Getterön med dess rika fågelliv var andra viktiga miljöaspekter som lyftes fram i miljökonsekvensbeskrivningen.

  • TYP: Översiktlig MKB för planprogram
  • PLATS: Varberg
  • ÅR: 2017
  • KUND: Varbergs kommun

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss