Grönplan Göteborg

Grönplan Göteborg

Grönplan Göteborg I ett nära och intensivt samarbete med en arbetsgrupp på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad har Rådhuset Arkitekter tagit fram en ny, uppdaterad grönplan för Göteborg. Utifrån förvaltningens idéer och erfarenheter, aktuell forskning och ny...
FÖP Nossebro

FÖP Nossebro

FÖP Nossebro Rådhuset Arkitekter har sedan hösten 2021 arbetat med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro. Arbetet har skett i nära samarbete med Essunga kommun där både tjänstepersoner och en politisk styrgrupp varit engagerade i arbetet. Rådhusets roll har...
Översiktsplan för Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun Huvudstrategin för Sotenäs kommuns nya översiktsplan är ”Unikt landskap – unika orter” med innebörden att kommunen genom översiktsplanen vill ta tillvara Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen...
Tema trafik för ÖP Göteborg

Tema trafik för ÖP Göteborg

Tema trafik för ÖP Göteborg Utgångspunkten för den nya översiktsplanen är att Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska uppnås genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Arbetsgruppen Tema trafik har verkat inom...
Översiktsplan för Lerums kommun

Översiktsplan för Lerums kommun

Översiktsplan för Lerums kommun Lerums kommun vill med förslaget till ny översiktsplan verka för en stark och balanserad befolkningstillväxt med blandad bostadsbebyggelse, centrumutveckling för stärkt handel och rekreativa utemiljöer. Översiktsplanen tar sikte på år...
Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Grönstruktur i Högsbo-Frölunda Rådhuset Arkitekter har bistått park- och naturförvaltningen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda i Göteborg. I arbetet har bland annat ingått att ta fram analyser, argumentation, kartor och illustrationer,...
FÖP Strömstad-Skee

FÖP Strömstad-Skee

FÖP Strömstad-Skee Fördjupningen syftar till att identifiera var och hur ny bebyggelse kan tillkomma i Strömstad och Skee med närområden, samt att uppmärksamma höga natur-, kultur- och friluftsvärden inom området. I planen läggs särskilt fokus på livsmiljöer för de...
FÖP Högsbo-Frölunda

FÖP Högsbo-Frölunda

FÖP Högsbo-Frölunda Området kring Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg bedöms ha stor stadsutvecklingspotential. Ett centralt läge i staden, närliggande stora rekreationsområden och ett högt förtätningstryck ger området förutsättningar att utvecklas med attraktiv blandad...
Program för Lindholmen

Program för Lindholmen

Program för Lindholmen Lindholmen ska utvecklas till en tät blandstad och till en förlängning av centrala staden som länkar samman Göteborg. I området har en utveckling och omvandling pågått sedan 1990-talet. Programmet upprättas i syfte att ta ett helhetsgrepp kring...