FÖP Strömstad-Skee

FÖP Strömstad-Skee

FÖP Strömstad-Skee Fördjupningen syftar till att identifiera var och hur ny bebyggelse kan tillkomma i Strömstad och Skee med närområden, samt att uppmärksamma höga natur-, kultur- och friluftsvärden inom området. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med en...
FÖP Högsbo-Frölunda

FÖP Högsbo-Frölunda

FÖP Högsbo-Frölunda Området kring Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg bedöms ha stor stadsutvecklingspotential. Ett centralt läge i staden, närliggande stora rekreationsområden och ett högt förtätningstryck ger området förutsättningar att utvecklas med attraktiv blandad...
Program för Lindholmen

Program för Lindholmen

Program för Lindholmen Rådhuset Arkitekter har tilldelats uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg att organisera och förstärka stadens projektteam i arbetet med Program för Lindholmen. Lindholmen ska utvecklas till en tät blandstad och till en förlängning av...
Översiktsplan för Lidköping

Översiktsplan för Lidköping

Översiktsplan för Lidköping Rådhuset Arkitekter har varit delaktiga i arbetet med att ta fram en kommuntäckande översiktsplan för Lidköpings kommun. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med kommunens utveckling på en långsiktig och strategisk nivå och för...
Översiktsplan för Grästorp

Översiktsplan för Grästorp

Översiktsplan för Grästorp Översiktsplanen utgår från en målbild som syftar till att ge Grästorps kommun förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling, goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet och en bra struktur för arbetspendling, samtidigt som jordbruket...
Centrala Älvstaden

Centrala Älvstaden

Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden syftade till att formulera en vision och ta ett helhetsgrepp kring omvandlingen av de centrala utvecklingsområdena runt älven i Göteborg. Rådhuset Arkitekter anlitades för tre delprojekt för projektgruppen Centrala...