Söderåsen i Lerum

Söderåsen i Lerum

Söderåsen i Lerum I södra Lerum tätort har vi tagit fram planhandlingar för en detaljplan för Åsenvägen, som nu är genomförd i form av BRF Söderåsen. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra bostäder och kontor i nära anslutning till Lerums centrum. Förslaget...
Myren Strömstad

Myren Strömstad

Myren Strömstad Myrens industriområde i Strömstad ska omvandlas till en stadsdel med bland annat handel, hotell, kontor och bostäder. Tillsammans med Wikon har Rådhuset Arkitekter arbetat med projektering av utemiljöer i området. Vårt arbete har omfattat bland annat...
FÖP Nossebro

FÖP Nossebro

FÖP Nossebro Rådhuset Arkitekter har sedan hösten 2021 arbetat med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro. Arbetet har skett i nära samarbete med Essunga kommun där både tjänstepersoner och en politisk styrgrupp varit engagerade i arbetet. Rådhusets roll har...
MKB för Långevik

MKB för Långevik

MKB för Långevik Vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern planeras för ett nytt stort bostadsområde med ca 600 bostäder, en förskola och ett handelsområde. Rådhuset Arkitekter håller i detaljplanearbetet, men tar också fram den miljökonsekvensbeskrivning (MKB)...
DP Långevik 1:12

DP Långevik 1:12

DP Långevik 1:12 Rådhuset Arkitekter har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Långevik 1:12 m. fl. norr om Väjerns tätort i Sotenäs kommun. Detaljplanen kan möjliggöra ca 600 bostäder i både småhus och flerbostadshus, ett område för handel, ett mindre...
E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet E20 Götene – Mariestad. E20 ska i denna etapp omvandlas till en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör...
Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg Rådhuset Arkitekter har genomfört en medborgardialog kring projektet E20 Vårgårda – Ribbingsberg. Syftet med dialogen var att skapa en förståelse för hur landskapet används samt att undersöka vilken relation de som bor...
BKA E20 Förbi Mariestad

BKA E20 Förbi Mariestad

BKA E20 Förbi Mariestad Trafikverket planerar för en ny vägdragning för E20 förbi Mariestad som en del av arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på hela E20 mellan Göteborg och Örebro. För att närmare belysa konsekvenser och påverkan på barn...
Översiktsplan för Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun Huvudstrategin för Sotenäs kommuns nya översiktsplan är ”Unikt landskap – unika orter” med innebörden att kommunen genom översiktsplanen vill ta tillvara Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen...