Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg Rådhuset Arkitekter har genomfört en medborgardialog kring projektet E20 Vårgårda – Ribbingsberg. Syftet med dialogen var att skapa en förståelse för hur landskapet används samt att undersöka vilken relation de som bor...
BKA E20 Förbi Mariestad

BKA E20 Förbi Mariestad

BKA E20 Förbi Mariestad Trafikverket planerar för en ny vägdragning för E20 förbi Mariestad som en del av arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på hela E20 mellan Göteborg och Örebro. För att närmare belysa konsekvenser och påverkan på barn...
Översiktsplan för Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun Huvudstrategin för Sotenäs kommuns nya översiktsplan är ”Unikt landskap – unika orter” med innebörden att kommunen genom översiktsplanen vill ta tillvara Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen...
Tema trafik för ÖP Göteborg

Tema trafik för ÖP Göteborg

Tema trafik för ÖP Göteborg Utgångspunkten för den nya översiktsplanen är att Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska uppnås genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Arbetsgruppen Tema trafik har verkat inom...
Översiktsplan för Lerums kommun

Översiktsplan för Lerums kommun

Översiktsplan för Lerums kommun Lerums kommun vill med förslaget till ny översiktsplan verka för en stark och balanserad befolkningstillväxt med blandad bostadsbebyggelse, centrumutveckling för stärkt handel och rekreativa utemiljöer. Översiktsplanen tar sikte på år...
DP Björröd 1:5

DP Björröd 1:5

DP Björröd 1:5 Rådhuset Arkitekter fick 2017 uppdraget att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra en större etablering av cirka 275 bostäder i samhället Björröd, strax utanför Landvetter. Planen ingick i ett pilotprojekt avseende byggherredrivna planer som...
Planansökan Rönnäng

Planansökan Rönnäng

Planansökan Rönnäng Uppdraget innebar att ta fram en planansökan med förslag till utbyggnad och utveckling av tre fastigheter. Fastigheterna utgör ett större kajområde i samhället Rönnäng på Tjörn. I uppdraget ingick att ta fram förslag på områdets disposition samt en...
Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda

Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda

Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda Rådhuset Arkitekter har ansvarat för att upprätta en Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning tillhörande den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda. Viktiga frågor i hållbarhetsbedömningen har varit att...
MKB för Vårvik

MKB för Vårvik

MKB för Vårvik Trollhättans stad planerar att växa med en ny stadsdel vid Göta älv. I den nya stadsdelen Vårvik ska ges plats för ca 1600-1800 bostäder, verksamheter och en ny bro över älven. Kommunen har arbetat fram fyra detaljplaner för den nya stadsdelen. En för...