FÖP Nossebro

FÖP Nossebro

FÖP Nossebro Rådhuset Arkitekter har sedan hösten 2021 arbetat med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro. Arbetet har skett i nära samarbete med Essunga kommun där både tjänstepersoner och en politisk styrgrupp varit engagerade i arbetet. Rådhusets roll har...
MKB för Långevik

MKB för Långevik

MKB för Långevik Vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern planeras för ett nytt stort bostadsområde med ca 600 bostäder, en förskola och ett handelsområde. Rådhuset Arkitekter håller i detaljplanearbetet, men tar också fram den miljökonsekvensbeskrivning (MKB)...
E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet E20 Götene – Mariestad. E20 ska i denna etapp omvandlas till en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör...
Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda

Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda

Hållbarhetsbedömning för FÖP Högsbo-Frölunda Rådhuset Arkitekter har ansvarat för att upprätta en Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning tillhörande den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda. Viktiga frågor i hållbarhetsbedömningen har varit att...
MKB för Vårvik

MKB för Vårvik

MKB för Vårvik Trollhättans stad planerar att växa med en ny stadsdel vid Göta älv. I den nya stadsdelen Vårvik ska ges plats för ca 1600-1800 bostäder, verksamheter och en ny bro över älven. Kommunen har arbetat fram fyra detaljplaner för den nya stadsdelen. En för...
Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken E6 och Rv 40 med varandra.  Projektet syftade bland annat till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan E6 och Rv 40 i östergående riktning. För att uppnå detta föreslogs...
E20 Vårgårda-Ribbingsberg

E20 Vårgårda-Ribbingsberg

E20 Vårgårda-Ribbingsberg Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet Vårgårda – Ribbingsberg. E20 ska på denna etapp bli en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör ett...
MKB för Stridsbergsbron

MKB för Stridsbergsbron

MKB för Stridsbergsbron Trollhättans Stad har arbetat fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel på västra sidan av Göta älv, Vårvik. Samtidigt planeras en stads- och evenemangspark m m inom Hjulkvarnelund på den östra sidan av älven. Behovet av en ny bro över...
Projekt Västerport

Projekt Västerport

Projekt Västerport Projekt Västerport är ett stadsutvecklingsprojekt som handlar om att utveckla Varbergs nya centrala stadsdel vid havet. Omvandlingen av Västerport görs möjlig genom att Industrihamnen flyttas samt att Västkustbanan förläggs i en dubbelspårig tunnel...