Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken E6 och Rv 40 med varandra. Kallebäcksmotet är idag hårt belastat. Projektet syftar bland annat till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan E6 och Rv 40 i östergående riktning. För att...
MKB för Stridsbergsbron

MKB för Stridsbergsbron

Trollhättans Stad har arbetat fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel på västra sidan av Göta älv, Vårvik. Samtidigt planeras en stads- och evenemangspark m m inom Hjulkvarnelund på den östra sidan av älven. Behovet av en ny bro över älven som förbinder...
Projekt Västerport

Projekt Västerport

Projekt Västerport är ett stadsutvecklingsprojekt som handlar om att utveckla Varbergs nya centrala stadsdel vid havet. Omvandlingen av Västerport görs möjlig genom att Industrihamnen flyttas samt att Västkustbanan förläggs i en dubbelspårig tunnel under staden. Vårt...
MKB för Blå ÖP

MKB för Blå ÖP

Blå ÖP omfattar ett stort planområde bestående av fyra Bohuslänska kustkommuners kustvatten och hav från strandlinjen till territorialgränsen. Planen har arbetats fram utifrån ekosystemansatsen vilket innebär att ett välmående och hållbart ekosystem har legat som...
E20 Vårgårda-Ribbingsberg

E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Uppdraget omfattar MKB för vägplan på en 7,5 km sträcka mellan Vårgårda och Ribbingsberg. E20 ska på denna sträcka bli en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör ett brett spektrum av miljöaspekter,...
MKB för ÖP Lidköping

MKB för ÖP Lidköping

Arbetet med en ny översiktsplan har berört både markanvändningen i kommunen som helhet samt den framtida bebyggelseutveckling i staden Lidköping och i kommunens övriga orter. Miljöbedömningen har pågått parallellt med arbetet att ta fram förslag till översiktsplan....